Panasonic EBL 512 G3 – Brandlarm

EBL512 G3

EBL512 G3

Allmänt

EBL512 G3 är ett analogt adresserbart brandlarmsystem men också konventionella detektorer kan användas. EBL512 G3 uppfyller EN54 standard EN54 del 2 (kontroll och indikationsutrustning) och EN54 del 4 (Strömförsörjning). Varje central kan kommunicera med upp till 1020 adresserbara in- och ut enheter. Upp till 512 av dessa enheter kan vara larmpunkter.

Varje central har fyra slingor för anslutning av analoga detektorer, larmknappar, in- och utgångar enheter etc. Varje enhet på slingan använder en adress.

Varje central kan arbeta fristående eller kopplas i ett tlon nätverk (Echelon) med upp till 30 centraler. Det totala antalet detektorer och andra sling enheter i ett fullständigt system är följaktligen mer än 30 600. Varje central har tillgång till all information från alla andra centraler i samma nätverk – systemet.

EBL512 G3 – ett unikt koncept för tidig upptäckt, men utan de oönskade larmen.

EBL512 G3 är den tredje generationen av de analoga EBL brandlarmsystem, med unik funktionalitet i samarbete med anpassning till den omgivande miljön, självdiagnos och interaktivitet. Systemet kan installeras i nästan alla lokaler.

Varje analog detektor i systemet anpassar sig till den omgivande miljön. Känsligheten för varje analog detektor är konstant trots den kontaminering eller bakgrundspartikelnivå. Långsiktiga förändringar skiljer sig från t.ex. de kort tids varianter av en pyrande brand.

Den självdiagnosfunktionen upptäcker varje avvikelse från det exakta normaltillståndet i de elektroniska kretsarna och i detekteringskammaren. Den interaktivitetsfunktionen med hjälp av information från en, två eller ett större antal detektorer i systemet för att ge en säkrare detektering av en verklig brand.

En familj av toppmoderna Analoga detektorer ger systemet exakt och felfri information om förekomsten av rök och temperaturförändringar i installationen.

gr_x_ebl512_g3_system_overview

Systemöversikt

Ett stort utbud av enheter kan anslutas till de fyra slingorna:
Analoga adresserbara detektorer – även egensäkra detektorer
Konventionella detektorer (via I/O-enheter)
Adresserbara manuella larmknappar
Adresserbara kortslutningsisolatorer
Adresserbara in- och ut enheter – övervakade utgångar
Adresserbara larmdon, sirener och blixtljus

EBL512 G3 brandlarmsystem har en uppsättning funktioner som uppfyller de strängaste kraven på branddetektering, presentation och åtgärder som ska vidtas i händelse av brand.
En servicesignal avges automatiskt när en rökdetektor är förorenad och måste bytas ut.
Ett stort antal branddetekteringsalgoritmer som stöds av systemet och kan ställas in på varje Analog enskild detektor.
Fjärrstyrning av systemet är möjlig via globala nätverk.
Larmlagrings funktion, det vill säga utgången för larmsändaren kan fördröjas för omedelbar
”på platsundersökning av larm”.
Frånkopplingar, det vill säga en zon, larmpunkt, programmerbar utgång och utgång för larmsändaren kan inaktiveras individuellt.
Intern tidkanaler (Centralens klocka) eller externa tidkanaler (t.ex. en timer) kan användas för frånkopplingar mm.
Utgångarna är programmerbara på ett mycket flexibelt sätt, vilket möjliggör styrning av externa enheter, såsom larmanordningar, släcksystem etc.
Upp till 16 Brandförsvarstablåer och larmlagringstablåer kan anslutas till varje central.
En webb-server kan anslutas för information och fjärrstyrning via internet och/eller från ett externt system (t.ex. Alvis)